Oznámenie o rozdelení a zlúčení spoločností

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás týmto informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry a obchodnej stratégie a v súlade s rozhodnutiami kompetentných orgánov spoločností, prebieha v súčasnosti proces rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 110 308, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5418/9 zlúčením, pričom Express Rail, a.s. sa zruší bez likvidácie ku dňu 30.06.2014a obchodné imanie ako aj všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky spoločnosti Express Rail, a.s. podľa projektu rozdelenia prejdú na spoločnosť Express Slovakia “Medzinárodná preprava, a.s. ”, s novým obchodným menom spoločnosti Express Group, a.s. (nové obchodné meno od 01.07.2014), IČO: 35 795 123, sídlo Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2535/B a na spoločnosť Express Wagons, a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 34 138 234, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4058/B.  

Práva a povinnosti prejdú na vyššie uvedené nástupnícke spoločnosti ku dňu účinnosti rozdelenia zlúčením, t.j. dňom zápisu do obchodného registra, ku dňu 01.07.2014.

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že uvedenými krokmi rozšíri spoločnosť Express Slovakia “Medzinárodná preprava, a.s. ”, s novým obchodným menom spoločnosti Express Group, a.s. svoju pôsobnosť o činnosť dopravcu. Spoločnosť Express Wagons, a.s. zase bude pôsobiť na trhu ako prenajímateľ vagónov.

Bližšie údaje o nástupníckych spoločnostiach nájdete po 01.07.2014 v aktuálnych výpisoch z obchodného registra spoločnosti Express Group, a.s. (pôvodne Express Slovakia “Medzinárodná preprava, a.s.”) a spoločnosti Express Wagons, a.s. a tiež na webových stránkach uvedených spoločností www.expressgroup.sk, www.expresswagons.sk.

Na základe uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste s účinnosťou od 01.07.2014 považovali spoločnosť Express Group, a.s. a spoločnosť Express Wagons, a.s., za právneho nástupcu spoločnosti Express Rail, a.s. podľa projektu rozdelenia a používali identifikačné údaje nástupníckych spoločností:

--------------------

Obchodné meno: Express Group, a.s.
Sídlo: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 35 795 123
IČ DPH: SK2020234667
Číslo účtu: 2625740315/1100, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2574 0315
Banka: Tatra banka, a.s.
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2535/B

Obchodné meno: Express Wagons, a.s.
Sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
IČO: 34 138 234
IČ DPH: SK2021182724
Číslo účtu: 29 2252 0394/1100,IBAN SK 16 1100 0000 0029 2252 0394
Banka: Tatra banka, a.s.
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4058/B

--------------------

Ubezpečujeme Vás, že uvedené zmeny nemajú vplyv na existujúce dohody, zmluvy, vrátane všetkých našich práv a povinností. Spokojnosť a úspech našich obchodných partnerov je našim eminentným a permanentným cieľom pre vykonávanie našej profesionálnej a kvalitnej činnosti.

Naše doterajšie spoločné obchodné záväzky, práva a povinnosti prejdú dňom zlúčenia na spoločnosť Express Wagons, a.s a Express Group, a.s.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.